Triết lý đầu tư của đội ngũ Stock Farmer Group được hình thành và hoàn thiện dần sau nhiều năm thực chiến trên thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là giúp mỗi nhà đầu tư có thể tự mình nhận định, lên chiến lược, lựa chọn cổ phiếu và thời điểm mua bán, ngay cả với một người nông dân. Vì vậy triết lý này rất đơn giản và có thể tóm tắt với các điểm chính sau:

1. Cốt lõi của triết lý đầu tư

Cốt lõi của triết lý này là Phương pháp Gia tốc Golden Alpha (GGA). Đây là hệ thống đầu tư cổ phiếu bao gồm phân tích vĩ mô, phân tích cơ bản, để lựa chọn nhóm ngành và cổ phiếu chiến lược; kết hợp phân tích kỹ thuật để có được điểm mua, điểm bán tối ưu đạt hiệu quả cao nhất.

GGA vận hành theo trình tự: 

  • Chiến lược đầu tư chung
  • Lọc cổ phiếu
  • Giao dịch
  • Theo dõi đầu tư

2. Nguyên lý đầu tư 2 – 4

2 Chiến thuật   

 

  • Chiến thuật GGA1
  • Chiến thuật GGA2

4 nguyên tắc:

  • Nguyên tắc 1: Không dò đỉnh, không mò đáy thị trường.
  • Nguyên tắc 2: Không để lỗ vượt quá 7%:
  • Nguyên tắc 3: Tuân thủ theo 2 chiến thuật GGA 1 và 2 thật chuẩn mực vì xác suất đúng 80%.
  • Nguyên tắc 4: Nguyên tắc bán cổ phiếu theo GGA.
error: